Logo

5 ประเภท Marketing Technology ที่มีคุณค่าการตลาดในยุคปัจจุบัน .....

5-marketing-type

เขียนเมื่อ 16 Aug 2021

         ในโลกปัจจุบันที่ทุนนิยมยังคงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนโลกและผู้คนให้เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าอย่างมั่นคงถาวร การตลาดคืออีกหนึ่งกระบวนการในการส่งสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการอันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของธุรกิจไปยังลูกค้า เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและระบบ    ทุนนิยมให้เป็นไปอย่างดีงามและเจริญรุ่งเรือง และในยุคโลกาภิวัตน์ที่ความเจริญรุ่งเรืองของเทคโนโลยีถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยอย่างมาก ทำให้สังคมมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาในโลกออนไลน์อันเป็นโลกดิจิตอลที่สามารถสื่อสารกับผู้คนได้ทั่วโลกและรวดเร็วได้กว่าเดิม และนั่นรวมไปถึงการทำธุรกิจด้วยเช่นกัน และหนึ่งในเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ที่ถูกใช้เพื่อทำประโยชน์ให้กับการตลาดก็มีอยู่มากมาย หนึ่งในนั่นก็คือ “Marketing Technology” หรือ “MarTech” นั่นเอง

        Marketing Technology หรือ MarTech คือเครื่องมือระบบซอฟท์แวร์ที่ถูกใช้ในการวางแผน เพื่อดำเนินการและวัดผลทางการตลาดแบบอัตโนมัติ ซึ่งมันสามารถช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการ วิธีการเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย และด้วยกระบวนการที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติ และช่วยประหยัดเวลานี้เอง ที่ทำให้เครื่องมือระบบซอฟท์แวร์นี้มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงอย่างมาก

meeting

 

          ในปัจจุบัน Marketing Technology มีอยู่ด้วย 5 ประเภทที่เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในขณะนี้ ได้แก่

     1. Marketing Cloud คือเครื่องมือระบบซอฟท์แวร์ที่เราสามารถสร้างและทำกิจกรรมทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีอุปสงค์ในการซื้อได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน โดยระบบดังกล่าวนี้จะเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง โดยมันจะสร้างมุมมองเดี่ยวเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 โดยใช้แพลตฟอร์มเดียวเพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับทั้งธุรกิจและผู้บริโภค 


      2. Data Management Platform (DMP) คือระบบที่ช่วยในการเก็บข้อมูล First-Party Data จากเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผนวกเข้ากับข้อมูล Third-Party Data และนำข้อมูลทั้งหมดนั้นมาวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มของลูกค้า เพื่อส่งโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่จากการค้นหา หรือวีดิทัศน์ เพื่อเน้นการหาผู้บริโภคคนหรือกลุ่มใหม่ ๆ นั่นเอง 


      3. Marketing Analytics คือกระบวนการในการเก็บ, วิเคราะห์, ทำโมเดลและนำเสนอข้อมูล เพื่อทำให้การตลาดและธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังช่วยให้นักธุรกิจหรือ นักการตลาดใช้ข้อมูลปรับปรุงการตลาดต่าง ๆ ของตัวเองให้เหมาะสมได้ โดยไม่ต้องทำการอนุมานการทำงานต่าง ๆ และสามารถเข้าถึงความเข้าใจในการตลาดนั้น ๆ ได้อย่างดี 


      4. Conversion Rate Optimization หรือ Personalization คือระบบที่ช่วยในการเพิ่มอัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ทางธุรกิจของเรา โดยสามารถใช้เว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ในทุก ๆ เบราวเซอร์และทุก ๆ แพลตฟอร์ม 


      5. Social Media Marketing คือการทำสื่อการตลาดออนไลน์ โดยการออกแบบเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเรา โดยเราสามารถใช้ได้ทั้งจากใน Line, Facebook หรือ Twitter เป็นต้น ซึ่งมันจะช่วยให้เราสร้างเนื้อหา หรือโปรโมทสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น

 


      ดังนั้น เราจึงจะเห็นได้ว่า Marketing Technology เป็นเครื่องมือซอฟท์แวร์ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการตลาดออนไลน์ที่จะมีอิทธิพลต่อธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และในแต่ละประเภทของ Marketing Technology ยังช่วยเสริมสร้างความสำเร็จและความเจริญในการวางแผนการตลาดได้อย่างดีด้วย ดังนั้น มันจึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดหรือนักธุรกิจควรศึกษามันอย่างยิ่ง