For developer infomation | thaibulksms.com

การคำนวณเครดิต

Thaibulksms คำนวณเครดิตจาก จำนวนตัวอักษร ในข้อความที่ส่งไปหาแต่ละเบอร์ผู้รับโดยข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน.

ข้อความภาษาไทย
70 ตัวอักษร
คิดเป็น 1 เครดิต
ข้อความภาษาอังกฤษ
160 ตัวอักษร
คิดเป็น 1 เครดิต
หมายเหตุและข้อควรระวัง
 • ในกรณีที่พิมพ์ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ระบบจะใช้การนับแบบภาษาไทย
 • หากใช้อักขระพิเศษที่อยู่ในแป้นภาษาไทย เครดิตจะถูกนับแบบภาษาไทย

กรณีพิมพ์หลายข้อความ
ต่อกัน ในการส่งครั้งเดียว

การพิมพ์หลายข้อความต่อกันในการส่งครั้งเดียว ในทางเทคนิคจะมีส่วนของ Header มาทำหน้าที่เชื่อมแต่ละข้อความเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้รับสามารถอ่านได้ในข้อความเดียวซึ่งจะมีการคำนวณตัวอักษรสำหรับ Header ด้วย

Header ในข้อความภาษาไทย
3 ตัวอักษร/ 1 เครดิต
Header ในข้อความภาษาอังกฤษ
7 ตัวอักษร/ 1 เครดิต
โดยคุณสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 10 เครดิต (10 ข้อความต่อกัน) สำหรับการส่ง 1 ครั้ง
For developer infomation | thaibulksms.com

ทดลองคำนวณเครดิต ด้วยข้อความของคุณ

ข้อความ
0/0
คิดเป็น
0เครดิต
รับเครดิตฟรี สำหรับทดลองส่ง
สมัครทดลอง

ตารางการคำนวณเครดิต

 • ภาษาไทย(ตัวอักษร)
 • ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษร)
 • เครดิต
 • 70
  160
  1
 • 134
  306
  2
 • 201
  459
  3
 • 268
  612
  4
 • 335
  765
  5
 • 402
  918
  6
 • 469
  1071
  7
 • 536
  1224
  8
 • 603
  1377
  9
 • 670
  1530
  10
ทดลองส่งจริงรับฟรี 20 เครดิต